Semalt - Şu günki internet marketinginde söweşiji forumy

Internet marketingi barada maglumat almak üçin köp sanly sosial media sahypasy we forum bar, ýöne iň meşhur ýeri WF ady bilen hem tanalýan Warrior Forum. Internet ýa-da sosýal mediýa satyjysy hökmünde daş-töweregiňizde bolup geçýän zatlara we onlaýn işiňizden has gowy görnüşde nädip peýdalanmalydygyna üns bermelisiňiz. “Warrior Forum” onlaýn kompaniýalar hakda hemme zady bilmäge kömek edýän peýdaly platforma diýmek bolar.

Söweşiji forumyň öz artykmaçlyklarynyň we kemçilikleriniň bardygyny aýtmak kyn. Iň gowy zat, bu forum hemişe işjeň bolup, marketing bilen baglanyşykly ähli soraglara diýen ýaly jogap berýär.

Soraglaryňyza kanuny jogap almak üçin Semaltyň ýokary hünärmeni Igor Gamanenkodan aşakdaky maslahatlara geçiň.

1. Uruş otagy

Uruş otagy bu forumyň tölegli bölümi bolup, bize gereksiz önümler barada peýdaly maglumatlary berýär. Bu ýerde akylly adamlar we internet marketologlary el çarpýarlar we gündelik taslamalaryny ara alyp maslahatlaşýarlar, ýöne agzalyk tölegini töleýänçäňiz bu bölüme goşulmagyňyz mümkin däl.

2. Meşhur telekeçiler goşuldy

Bu bölümde çykyş eden kanuny adamlar Rand Fişkin (Moz), Patrik Sexton (“The Bot”), Pat Flin (“Smart Passive Girdeji”), Braýn Klark (CopyBlogger) we aroaro Starak (Telekeçiler syýahaty).

Söweşiji forumynyň meseleleri

Bu platforma bilen baglanyşykly esasy meseleler aşakda beýan edildi.

1. Iňlis ýazgylary

Döwülen iňlis ýazgysy, Warrior Forumynyň esasy meselelerinden biridir. Bu platformadaky ulanyjylaryň köpüsiniň hatda iňlisçe ýazmagy hem bilmeýändigini gördüm. Orfografiki ýalňyşlyklaryny gaýtalamagy dowam etdirýärler we iňlis dilinde gürleýänlerden kömek soraýarlar.

2. Birmeňzeş soraglar

Bu platforma bilen baglanyşykly başga bir mesele, şol bir soraglaryň her gün diýen ýaly gaýtalanmagydyr. Söweşiji forumy täze we bar bolan ulanyjylar üçin bulaşyklyk döredýär, sebäbi täze doglan çagalar "web sahypasyny nädip tertipleşdirmeli", "bu önüm gowy işleýärmi" we ş.m.

3. Mugt agzalyk

Bu forumdaky maglumatlaryň köpüsi mugt agzalyk üçin elýeterlidir, bu bolsa onlaýn işlemegiň usullary barada has köp bilmek üçin hiç zat tölemeli däldigiňizi aňladýar. Mugt wersiýasy onlaýn marketing, awtonom marketing, elektron söwda web sahypalary, SEO, e-poçta marketing, sosial media marketing we şuňa meňzeş mowzuklary öz içine alýar. Çaklamalara görä, her gün köp mowzuk ara alnyp maslahatlaşylýan otuzdan gowrak dürli bölüm bar.

4. Guru Wannabes

Sorag bermegiň şuňa meňzeş ugurlarynda, adamlar öz işlerine onlaýn başlamazdan ozal ýasamagy gowy görýän guru wannablaryny tapdym. Bu maglumatlar birneme ylham almak isleýän ýa-da barmaklaryny sosial media marketing dünýäsine batyrmak isleýän adamlar üçin peýdaly bolup biler.

5. Söweşiji menden bir zat sora

Bu täze bölümde köp gyzykly ýazgylar we diskussiýa bölümleri bar. Bu ýerde marketing bilen baglanyşykly soraglary berip, internetdäki işiňizi ösdürip bilersiňiz. Täze onlaýn marketolog üçin Warrior Forumynyň bu bölüminde peýdalanmak üçin köp maslahatlar, okuw gollanmalary we makalalar bar. Birnäçe aýyň içinde üstünlikli telekeçi bolmak barada hünärmenlerden maslahat alyp bilersiňiz. Olaryň maslahatyna eýerip, ýoluňyzy açyp bilersiňiz we işiňizi aňsatlyk bilen ösdürip bilersiňiz.

Jemleýji pikirler

Maslahatlaryň, hileleriň we peýdaly maglumatlaryň köp bolmagy bilen, Söweşiji Forum sosial media we onlaýn marketing barada sapaklary gözleýänler üçin amatlydyr. Web sahypaňyz ýok bolsa-da, garrylaryňyzyň tejribelerinden köp zat öwrenmek üçin bu platforma goşulyp bilersiňiz

mass gmail